Zasady poufności

 

Drodzy Użytkownicy, W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Josefa Rötzera (zwany dalej INER) z siedzibą w 00-695 Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167769.

Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy adres email, adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu INERcycle.org Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu INERcycle.org. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika wyrażonej podczas rejestracji konta. Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez INER Polska w szczególności szkoleń, badań, promocji wiedzy, informacji o materiałach oraz pomocach naukowych przekazywanych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlowe. Dane są wykorzystywane do informowania użytkownika o zdarzeniach występujących w systemie INERcycle.
Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych Dane osobowe mogą zostać powierzone naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas w procesach realizacji kampanii reklamowych. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych. Przekazywanie danych do państwa trzeciego Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawa osoby, której dane dotyczą Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


ENGLISH INFORMATION


Dear Users With regard to Regulation of the European Parliament and of the Council (UE) of 27th of April 2016 that has entered into force on 25 th of May 2018, we provide the information below: The personal data Administrator The administrator of your personal data is Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Josefa Rötzera (hereinafter: INER), Nowogrodzka 49, 00-695 Warsaw, Poland; National Court Register: 0000167769. The categories of processed data We process e-mail address, internet protocol address of the user and the data entered consciously and freely by the user within INERcycle.org service using. We do not proces special categories of personal data. The period of personal data storage When the basis of personal data processing is the consent, then the personal data are processed as long as the consent will be not cancelled. The data are processed after the consent cancelling during the period of claims expiration raised by the data administrator or raised towards the data administrator. The aim of personal data processing Personal data of user are processed to provide INERcycle.org service. The personal data are processed on the basis of the free consent of user stated by the account registration. Additionaly the user may agree to get information about the activity of INER Poland, in particular: courses, researches, knowledge promotion, materials and educational aids sended in traditional and electronical way, including using telecommunications terminal equipment to direct marketing. Tha data may be processed to send the newsletters with commercial information. Tha data are used to inform the user about the processes taking place in INERcycle system. The categories of entities that may have shared, entrusted personal data processing Personal data may be entrusted to our technological partners, in other words entities that provide services such as hosting, emailing, statistical services, social networks and software development and maintenance. Moreover the personal data may be entrusted to partners, that support us in advertising campaign realization. In legally reasonable cases the data may be shared with the institutions of justice and public administration. The data transmission to the third state The data are processed in the European Economic Area. Rights of the person that data apply to The person that data apply to has the right: to access to the data and receive the copy, to correct the data, to remove the data, to data processing limitation, to express an objection to the data processing, to transfer the data, to complain to the Supervisory Authority, to take back the consent for personal data processing.